Dział handlowy:

expres rolety

REGULAMIN

REGULAMIN

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest Andrzej Caparczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EXPRES OKNA DRZWI ROLETY Andrzej Caparczyk z siedzibą w 44-109 Gliwice, ul. Ziemięcika 66-66A, NIP: 9690254532, REGON: 241265140, tel. 534 71 71 71.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://expres-rolety.pl.

1.2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny Umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

1.3. Treść Regulaminu stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

1.4. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

1.5. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

1.6. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie https://expres-rolety.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

1.7. Ceny podane na stronie Sklepu https://expres-rolety.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

1.8. Kupujący może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową https://expres-rolety.pl.

1.9. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

1.10. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego https://expres-rolety.pl jest sprzedaż detaliczna okien, drzwi, parapetów, moskitier oraz rolet za pośrednictwem sieci Internet.

1.11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 1. DEFINICJE

2.1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

2.2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

2.3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy;

2.4. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem https://expres-rolety.pl;

2.5. SPRZEDAWCA – Andrzej Caparczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EXPRES OKNA DRZWI ROLETY Andrzej Caparczyk z siedzibą w 44-109 Gliwice ul. Ziemięcika 60-66A NIP 9690254532 REGON 241265140, tel. 534 71 71 71;

2.6. USŁUGODAWCA – Andrzej Caparczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EXPRES OKNA DRZWI ROLETY Andrzej Caparczyk z siedzibą w 44-109 Gliwice ul. Ziemięcika 60-66A NIP 9690254532 REGON 241265140, tel. 534 71 71 71, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej);

2.7. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu, niebędąca Konsumentem;

2.8. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego https://expres-rolety.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2.9. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

2.10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z dostępnych funkcjonalności w Sklepie na podstawie zawartej Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych ;

2.11. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego https://expres-rolety.pl oferta zawarcia Umowy sprzedaży;

2.12. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu internetowego;

2.13. KONTO – indywidualny panel administracyjny Usługobiorcy dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu Umów sprzedaży;

2.14. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie;

2.15. UMOWA SPRZEDAŻY, UMOWA – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;

2.16. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego https://expres-rolety.pl;

2.17. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony Produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep;

2.18. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od Umowy oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy;

2.19. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

2.20. INFORMACJA – informacja o Produkcie, znajdująca się przy zdjęciu Produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego Produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

2.21. KOSZYK – forma ewidencjonowania wybranych przez Kupującego Produktów w celu późniejszego ich zakupu;

2.22. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje Produkt będący przedmiotem zawartej Umowy sprzedaży w posiadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2.23 ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

2.24. PRZEDMIOT UMOWY– wybrane przez Kupującego Produkty, będące przedmiotem Umowy;

2.25. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym oraz umożliwienie złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

2.26. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, gdzie może dokonać Rejestracji w Sklepie;

2.27. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego Produktu.

 1. REJESTRACJA

3.1. Rejestracja w Sklepie https://expres-rolety.pl jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja w Sklepie nie jest konieczna do złożenia Zamówienia.

3.2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie, Użytkownik powinien wypełnić formularz Rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3.3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

 1. a) Adres e-mail
 2. b) Hasło
 3. c) Kraj
 4. d) Imię
 5. e) Nazwisko
 6. f) Numer telefonu kontaktowego
 7. g) Miasto
 8. h) Kod pocztowy
 9. i) Ulica
 10. j) Numer domu/lokalu

3.4. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

3.5. W przypadku, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

3.6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sprzedawcy.

 1. ZAMÓWIENIA

4.1. Informacje o Produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupujących.

4.2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

4.3. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący powinien dodać do “Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do “Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z “Koszyka”.

4.4. “Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.

4.5. Aby sfinalizować Zamówienie, należy dodać do “Koszyka” wybrane przez siebie Produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających płatność. Kupujący składa Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto, a w przypadku braku Konta podaje dane niezbędne do realizacji Zamówienia.

4.6. Końcowym etapem jest określenie formy rachunku (paragon lub faktura VAT).

4.7. Po przygotowaniu prawidłowego Zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota Zamówienia. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk “zamawiam”. Za chwilę zawarcia Umowy, uznaje się potwierdzenie przez Sklep mailowo złożonego Zamówienia.

4.9. Produkt będzie możliwy do obioru w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

4.10. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu jest dzień odbioru Produktu przez Kupującego.

 1. SPOSÓB PŁATNOŚCI

5.1. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

 1. a) przedpłata – płatność przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego Zamówienia na konto:

17 1050 1285 1000 0090 7133 0931

EXPRES OKNA DRZWI ROLETY Andrzej Caparczyk z siedzibą w 44-109 Gliwice ul. Ziemięcika 60-66A NIP 9690254532, REGON 241265140.

określając Tytuł wpłaty i podając Nr Zamówienia i nazwisko Zamawiającego

 1. b) za pobraniem – płatność przy odbiorze Produktów

5.2. Kupujący dokonuje zakupu Produktu według cen obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

 1. ODBIÓR PRODUKTU

6.1. Odbiór Produktu następuje w siedzibie Sprzedającego.

6.2. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

6.3. W związku z tym, że indywidualne ustawienia parametrów urządzenia Klienta (w szczególności: rozdzielczość, nasycenie kolorów) wpływają na jakość oraz sposób wyświetlania obrazu, zdjęcia Produktów mogą nie odzwierciedlać faktycznego ich wyglądu, zaleca się uprzedni kontakt ze Sprzedawcą, który udzieli niezbędnych informacji w tym zakresie.

6.4. Kupujący przy odbiorze Zamówienia sprawdza stan Produktu.

 1. REKLAMACJE – RĘKOJMIA

7.1. W przypadku Umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

7.2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

7.3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

7.4. W przypadku, gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

7.5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

 1. a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

7.6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

7.7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 7.6 wyłącznie w sytuacji, gdy:

 1. a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
 2. b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
 3. c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

7.8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

7.9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w Produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

7.10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 1. a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 2. b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
 3. c) żądać wymiany Produktu na wolny od wad;
 4. d) żądać usunięcia wady.

7.11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

7.12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

7.13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności Produktu z Umową.

7.14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

7.15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 7.10 lit. a) lub b) może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

7.16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

7.17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

7.18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

7.19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

7.20. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

7.21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

7.22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

7.23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

7.24. W przypadku Umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

7.25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 7.2, 7.3 oraz 7.4 Regulaminu, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

7.26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

7.27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

7.28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.

7.29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

7.30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

7.31. Adresem reklamacyjnym jest siedziba Sprzedawcy.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8.1. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem. Z zamiarem polubownego rozwiązania sporu Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Katowicach, ul. Brata Alberta 4.

8.2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

8.3. Konsument, w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

 1. a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. b) mediację
 3. c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 1. GWARANCJA

9.1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego https://expres-rolety.pl nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale 7. Reklamacja – Rękojmia.

9.2. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę nie są objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego Sprzedawcę, producenta bądź dystrybutora.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

10.1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: expresrolety.biuro@gmail.com bądź też listownie na adres:

EXPRES OKNA DRZWI ROLETY Andrzej Caparczyk z siedzibą w 44-109 Gliwice ul. Ziemięcika 60-66A NIP 9690254532 REGON 241265140, tel. 534 71 71 71.

10.2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

10.3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 10.1, Konsumenta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

10.4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

10.5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

10.6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt lub Produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

10.7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy, od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

10.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z Produktu lub Produktów w sposób wykraczający poza zwykłe korzystanie z Produktu, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru Produktu.

10.9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem, że:

 1. a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 2. b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 3. c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 10.8 powyżej;

10.10. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

10.11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.12. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

 1. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
 2. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 3. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. k) zawartej na drodze aukcji publicznej;
 12. l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 1. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

11.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi Elektroniczne założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym umożliwiającego składanie Zamówień poprzez odpowiedni Formularz Zamówienia

11.2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne. Z chwilą założenia Konta, między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie.

11.3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie  zawarta jest na czas nieoznaczony.

11.4. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.

11.5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

11.7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: expresrolety.biuro@gmail.com lub pisemnie na adres: IEXPRES OKNA DRZWI ROLETY Andrzej Caparczyk z siedzibą w 44-109 Gliwice ul. Ziemięcika 60-66A NIP 9690254532 REGON 241265140, tel. 534 71 71 71. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

11.8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową Umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: expresrolet.biuro@gmail.com lub pisemnie na adres: EXPRES OKNA DRZWI ROLETY Andrzej Caparczyk z siedzibą w 44-109 Gliwice ul. Ziemięcika 60-66A NIP 9690254532 REGON 241265140, tel. 534 71 71 71.

11.9. Usługodawca może wypowiedzieć w trybie Umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Dodatkowo, Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy świadczenie Usług Elektronicznych w trybie natychmiastowym z powodu ważnych przyczyn, to jest w szczególności gdy:

 1. a) Sprzedawca zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży Produktów lub prowadzenia Sklepu,
 2. b) nastąpią zmiany przepisów prawa lub inne zdarzenia, które uniemożliwiają sprzedaż Produktów.

11.10. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

11.11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o usunięciu jego Konta drogą mailową (lub telefoniczną, gdy nie będzie to możliwe).

11.11. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

11.12. Usługodawca, dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu rekomenduje stosowanie przez Usługobiorcę oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu Firewall. Usługodawca oświadcza, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem wynikającym z wykorzystywania sieci Internet. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Usługobiorca we własnym zakresie zobowiązany jest do zapewnienia sobie urządzeń końcowych z dostępem do Internetu, dostępu do Internetu, odpowiedniego pakietu transmisji danych.

11.13. Usługobiorca pokrywa wszelkie koszty używania, napraw oraz konserwacji urządzeń, o których mowa w pkt. 11.12. oraz koszty dostępu do Internetu.

11.14.Treści udostępnione w Sklepie, w tym ich wybór i układ stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tym samym korzystają one z ochrony w w/w ustawie przewidzianej. Korzystanie ze Sklepu przez Usługobiorcę bądź inną osobę odwiedzającą Sklep nie skutkuje nabyciem przez te podmioty jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów, oprócz uprawnienia do korzystania z nich w zakresie przepisanego prawem dozwolonego użytku oraz niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży.

11.15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania udostępniania Sklepu ze względu na podjęcie czynności serwisowych lub mających na celu modyfikację Sklepu.

11.16.   Warunki sprzedaży promocyjnej nie łączą się, chyba że na stronie internetowej Sklepu wskazano inaczej.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

12.1. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w dokumencie „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów”.

 1. POLITYKA COOKIES

13.1. Sklep internetowy https://expres-rolety.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

13.2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

13.3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

13.4. Sklep internetowy https://expres-rolety.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

 1. a) stałe,
 2. b) analityczne,
 3. c) zewnętrzne.

13.5.  Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronach producentów przeglądarek.
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika

13.6. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Regulamin udostępniany jest przez Sprzedawcę do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej znajdującej się pod adresem w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

14.2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

14.3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

14.4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

14.5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 1. a) telefon: 534 71 71 71
 2. b) formularz kontaktowy
 3. c) e-mail: expresrolety.biuro@gmail.com
 4. d) pisemnie na adres: EXPRES OKNA DRZWI ROLETY Andrzej Caparczyk z siedzibą w 44-109 Gliwice ul. Ziemięcika 60-66A NIP 9690254532 REGON 241265140.

14.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego https://expres-rolety.pl

14.7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

14.8. Nazwa Sklepu internetowego https://expres-rolety.pl, adres pod którym jest dostępny: https://expres-rolety.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

14.9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia _____ września 2021 roku.

Załącznik: Oświadczenie o odstąpienie od umowy.

 

Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych Klientów

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej jako Rozporządzenie] Andrzej Caparczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EXPRES OKNA DRZWI ROLETY Andrzej Caparczyk z siedzibą w 44-109 Gliwice, ul. Ziemięcika 66-66A, NIP: 9690254532, REGON: 241265140, jako Administrator danych niniejszym wskazuje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów korzystających ze Sklepu. Administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo udostępnianych mu danych. Wszystkie dane są chronione i zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów Rozporządzenia oraz nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami RODO oraz polskich przepisów uzupełniających regulację RODO.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dane identyfikacyjne Administratora danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych Klienta jest Andrzej Caparczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EXPRES OKNA DRZWI ROLETY Andrzej Caparczyk z siedzibą w 44-109 Gliwice, ul. Ziemięcika 66-66A, NIP: 9690254532, REGON: 241265140.

Administrator w dalszej części niniejszej Informacji oznaczony jest również jako EXPRES OKNA.

 

Podstawa prawna, cele przetwarzania danych osobowych oraz wymóg podania danych.

 1. EXPRES OKNA przetwarza dane osobowe Klienta przede wszystkim w celach związanych z zawarciem Umowy Sprzedaży oraz Umowy o powadzenie Konta (dalej również łącznie jako: Umowa), a następnie ich wykonaniem, rozliczeniem oraz rozwiązaniem. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy EXPRES OKNA a Klientem, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

EXPRES OKNA przetwarza te dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, a to ze względu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy, której stroną jest Klient, a także do podjęcia działań na związanych z jej zawarciem – przed zawarciem Umowy. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem umownym, a także ustawowym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie zawrze Umowy.

 1. EXPRES OKNA przetwarza dane osobowe również w celu rozpatrzenia składanych przez Klienta reklamacji dotyczących Umowy Sprzedaży i/lub Umowy i prowadzenie Konta. EXPRES OKNA przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest ze względu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z obroną przed roszczeniami. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem umownym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie zawrze Umowy.
 2. EXPRES OKNA przetwarza dane osobowe Klienta również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Klienta obowiązków wynikających z Umowy, a w szczególności obowiązków z wiązanych z zapłatą należnego od Klienta EXPRES OKNA wynagrodzenia z tytułu sprzedaży Produktów. EXPRES OKNA przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest ze względu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z dochodzeniem roszczeń. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem umownym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie zawrze Umowy.
 3. EXPRES OKNA przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingu usług własnych oraz oferowanych przez podmioty powiązane z EXPRES OKNA. EXPRES OKNA przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, to jest na podstawie zgody Klienta.
 4. EXPRES OKNA przetwarza dane osobowe Klienta również ze względu na ciążące na EXPRES OKNA obowiązki prawne, w szczególności wynikające z przepisów prawa podatkowego. EXPRES OKNA przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem ustawowym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie zawrze Umowy.
 5. EXPRES OKNA przetwarza dane osobowe Klienta również w celu obsługi wniosków przekazywanych działowi obsługi Klienta w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z zawarciem bądź wykonaniem Umowy. EXPRES OKNA przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest ze względu na fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z obsługą Klienta. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem umownym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie będzie mógł przeprowadzić procedury obsługi wniosku

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

 1. EXPRES OKNA przetwarza przede wszystkim dane osobowe Klienta niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy oraz identyfikacji Klienta obejmujące:
  1. Imię (imiona) i nazwisko;
  2. Adres zamieszkania;
  3. Adres e-mail;
  4. Oznaczenie firmy przedsiębiorstwa;
  5. Adres siedziby;
  6. Numer NIP,
  7. Numer rachunku bankowego;
  8. Numer telefonu;

Kategorie odbiorców danych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem, przez odbiorcę danych rozumieć należy osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu administrator ujawnia dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Strona trzecia natomiast, w rozumieniu Rozporządzenia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Podmiot przetwarzający oznacza natomiast osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

Mając na względzie powyższe wyjaśnienie, EXPRES OKNA informuje o następujących kategoriach odbiorców:

 1. podmioty świadczące usługi prawne oraz księgowe związane z działalnością EXPRES OKNA;
 2. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością EXPRES OKNA, w tym usługi hostingowe;
 3. podmioty prowadzące działalność kurierską;
 4. podwykonawcy oraz podmioty współpracujące z Administratorem, którym ewentualnie zlecone zostanie wykonanie poszczególnych zadań związanych z wykonaniem Umowy;
 5. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od EXPRES OKNA informacji związanych z działalnością EXPRES OKNA, które to informacje mogą obejmować dane osobowe Klienta.

Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. EXPRES OKNA nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia Umowy będą przetwarzane do momentu zawarcia Umowy. W przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta, dane zostaną usunięte najpóźniej po upływie roku od przerwania procedury zawarcia Umowy. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody – przez okres czasu wskazany w zgodzie, nie dłużej jednak niż do dnia jej cofnięcia.
 2. Dane osobowe przetwarzane w związku ze sprzedażą produktów, będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy Sprzedaży, a po upływie tego okresu – przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem Konta, będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy o prowadzenie Konto, a po upływie tego okresu – przez okres wynikający z przepisów prawa.
 4. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń będą przetwarzane do dnia przedawnienia tych roszczeń.
 5. Dane osobowe przetwarzane z uwagi na to, iż przetwarzane tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia tych celów.
 7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres wynikający ze zgody, ale nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody. Jeżeli okres, na który została udzielona zgoda będzie upływał wcześniej niż okres czasu wskazany w pkt 10 – 15 niniejszej Informacji, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie określonym w zgodzie, ale nadal może przetwarzać dane osobowe w celach i w zakresie, o którym mowa w pkt 10 – 15.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych w innym celu niż cel, w którym zostały zebrane.

 1. EXPRES OKNA nie będzie przetwarzać danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Informacje o prawach przysługujących Klientowi

 1. Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Klient, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 2. Klient ma prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności, dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
 3. Klient ma prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu. EXPRES OKNA może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Klient ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu.
 5. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 7. Klient ma prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z Rozporządzeniem prawo do przenoszenia danych to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Klient dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora. Prawo to przysługuje Klientowi tylko w przypadku danych osobowych, które przetwarzane są jednocześnie na podstawie zgody lub Umowy oraz przetwarzana są w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, Klient możesz również żądać, aby Jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 1. Klient ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody, o której mowa w punkcie 4. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku, gdy dane osobowe Klienta przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie.

 1. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
bramy rolowane

BRAMY ROLOWANE

BRAMY ROLOWANE Ze względu na swoje szczególne przeznaczenie każdy garaż powinien być pomieszczeniem funkcjonalnym i bezpiecznym. Najistotniejszym elementem odpowiedzialnym za

Czytaj więcej »
Bramy segmentowe

BRAMY SEGMENTOWE

BRAMY SEGMENTOWE Bramy przemysłowe stanowią podstawowe zabezpieczenie hal przemysłowych, budynków magazynowych czy handlowo-usługowych przed niepożądanym dostępem, włamaniem i czynnikami atmosferycznymi.

Czytaj więcej »
Kraty rolowane

SYSTEMY KRATOWE

SYSTEMY KRATOWE Podstawową funkcją kraty jest zabezpieczenie obiektu przy jednoczesnej możliwości prezentacji witryn sklepowych, zapewnienia właściwej wentylacji w pasażach handlowych

Czytaj więcej »