Dział handlowy:

expres rolety

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

DANE IDENTYFIKACYJNE ADMINISTRATORA

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Andrzej Caparczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „EXPRES OKNA-DRZWI-ROLETY Andrzej Caparczyk”, ul. Ziemięcicka 66-66A, 44-109 Gliwice, NIP: 9690254532.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora, mailowo pod adresem, a także telefonicznie pod numerem (32) 333 10 31.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ WYMÓG PODANIA DANYCH

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością z zakresu sprzedaży akcesoriów oraz materiałów budowlanych, a także świadczonych usług w tym w szczególności przetwarzanie następować będzie w związku z zawarciem umowy sprzedaży akcesoriów oraz materiałów budowlanych lub umowy montażu ich wykonywaniem, rozliczaniem oraz rozwiązaniem. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy Panią/Panem jako Klientką/Klientem a Administratorem (np. w celu przedstawienia oferty cenowej, doradztwa technicznego, prowadzenia działań informacyjnych) w zakresie, w jakim wiąże się to z celami, o których mowa powyżej.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w celu, o którym mowa w niniejszym punkcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, której stroną jest Pani/Pan, a także do podjęcia działań związanych z jej zawarciem – przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem umownym, a także ustawowym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie zawrze z Panią/Panem Umowy.

 1. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane również ze względu na ciążące na Administratorze obowiązki prawne, w szczególności wynikające z przepisów prawa podatkowego.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w celu, o którym mowa w niniejszym punkcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem ustawowym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie zawrze z Panią/Panem Umowy.

 1. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (takim celem może być w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, obsługa wniosków przekazywanych działowi obsługi klienta w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z zawarciem bądź wykonaniem umowy).

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w celu, o którym mowa w niniejszym punkcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest z uwagi na to, że ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Podanie danych osobowych w tym celu jest wymogiem umownym. W przypadku ich niepodania, Administrator nie zawrze z Panią/Panem Umowy.

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie tj. w oparciu o brzmienie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Administrator może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami, o których mowa powyżej. Podanie danych w tym celu jest wymogiem umownym. Ich niepodanie, nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Za wyjątkiem przypadku opisanego w niniejszym punkcie, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu, niż cel dla którego zostały zebrane.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych może obejmować następujące kategorie danych: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), numer NIP, numer REGON, adres zamieszkania, adres siedziby przedsiębiorstwa, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer konta bankowego, a ponadto wszelkie inne dane przekazane w związku z zawartą umową.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi prawne oraz księgowe związane z działalnością Administratora, firmom kurierskim oraz pocztowym, podwykonawcom oraz podmiotom współpracującym z Administratorem, którym ewentualnie zlecone zostanie wykonanie poszczególnych zadań w zakresie sprzedaży lub montażu materiałów oraz akcesoriów budowlanych, podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe oraz innym niż wskazane powyżej podmiotom, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z działalnością Administratora, które to informacje mogą obejmować Pani/Pana dane osobowe. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (to jest państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH, W TYM PROFILOWANIE

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy będą przetwarzane do momentu zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta, dane zostaną usunięte najpóźniej po upływie 1 roku od zakończenia negocjacji. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody – przez okres czasu wskazany w zgodzie, nie dłużej jednak niż do dnia jej cofnięcia.
 2. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą umową, będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po upływie tego okresu – przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych.
 3. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń będą przetwarzane do dnia przedawnienia tych roszczeń.
 4. Dane osobowe przetwarzane z uwagi na to, iż przetwarzane tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia tych celów.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres wynikający ze zgody, ale nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody. Jeżeli okres, na który została udzielona zgoda będzie upływał wcześniej niż okres czasu wskazany w pkt 11 – 15 niniejszej Informacji, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie określonym w zgodzie, ale nadal może przetwarzać dane osobowe w celach i w zakresie, o którym mowa w pkt 11 – 15.

UPRAWNIENIA

 1. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:
  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które Pani/Pan się zwróci, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
  2. prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego, że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
  3. prawo do usunięcia danych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego można korzystać w przypadkach określonych w RODO. Administrator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w RODO,
  5. prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe); Zgodnie z RODO prawo do przenoszenia danych to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały dostarczone Administratorowi oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora. Prawo to przysługuje tylko w przypadku danych osobowych, które przetwarzane są jednocześnie na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzana są w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych, można również żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO; Jest to prawo do sprzeciwienia się – z przyczyn związanych ze szczególną Pani/Pana sytuacją – przetwarzaniu Jego danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administrator nie może już wówczas przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania (nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności) lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OSOBY KONTAKTOWE

 1. Dane osobowe osób upoważnionych przez Klienta do określonych czynności w związku z wykonywaniem umowy albo osób kontaktowych związanych z wykonywaniem tej umowy, Administrator będzie przetwarzał jako dane niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z odpowiednim wykonywaniem umowy. Klient zobowiązany jest do poinformowania osób przez siebie upoważnionych do określonych czynności związanych z umową oraz wyznaczonych przez siebie osób kontaktowych, o tym, że Administrator będzie odbiorcą tych danych w celach, o których mowa w niniejszym akapicie. Klient zobowiązany jest spełnić należycie obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, a ponadto zawrzeć w tej informacji również informacje wymagane zgodnie z art. 14 RODO, tak aby Administrator mogła powołać się na art. 14 ust. 5 lit. a) RODO.